RESOR MED PERSONLIG KARAKTÄR

E-post: [email protected]

Villkor

Om avtalet

Avtalet är bindande för parterna när Idé Travel skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift. Uppgifterna på Idé Travels hemsida samt broschyrer är bindande mot båda parter. Idé Travel får dock ändra uppgifter på hemsidan och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Om betalningen

Idé Travel får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning, en bokningsavgift, mellan 20-40% av resans total kostnad beroende på typen av paketresa. Idé Travel kräver inte en slutbetalning av resans pris tidigare än 30 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

Om avbeställningsskydd

Resenär som tecknat avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan ifall:

  • resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos nära släkting eller medresenären drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall så att resan inte kan genomföras.
  • resenären drabbas av annan allvarlig händelse som till exempel brand i den egna bostaden.

Vid överlåtelse av resan till annan, skall huvudresenären bekosta avgiften för namnändring på flygbiljetter mm. Avbeställningsskydd gäller ej för Formel 1 biljetter. Resan ska avbeställas så snart som möjligt och måste styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Avbeställningsskydd kostar 795 SEK.

Resenären som inte tecknar avbeställningsskydd hos Idé Travel har rätt att avboka sin resa kostnadsfritt fram till förfallodagen på första delbetalningen / Bokningsavgiften / Resenären kan avboka sin resa 30 dagar före avresan eller fram till förfallodagen på slutbetalningen. Idé Travel kräver ej fullbetalning på resan dock förlorar resenären bokningsavgiften för resan.                          Idé Travel har rätt att debitera administrationsavgift vid ev. avbokning om det uppstod en merkostnad i samband med avbokningen som drabbar företaget ekonomisk. 

Om ändrade villkor

Resenären får frånträda avtalet, om Idé Travel förklarar att de inte kommer att fullgöra vad de åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Om Idé Travel avser att bryta avtalet, eller vill ändra avtalsvillkoren, ska resenären underrättas snarast och lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller om en sådan resa inte kan erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet. Frånträder resenären avtalet har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller av högre kvalitet, om Idé Travel kan erbjuda detta.

Avbokning/ Återbetalning på grund av Covid 19.

Om myndigheten UD utfärdar reseavrådan pga. Covid eller landet,resmålet väljer att inte ta emot turister från Sverige. Alternativt Formel 1 organisationen FIA bestämmer att arrangera tävlingen utan publik. Så har alla resenärer rätt att få alla pengarna tillbaks det de har betalat in till Idé Travel.

Om prisändringar

Idé Travel förbehåller sig rätten att ta ut en kostnad som beror på:

  1. ändringar i transportkostnader
  2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller
  3. ändringar i växelkursen som påverkar Idé Travels kostnader för resan.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Resenärens ansvar under resan

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller under resan, för transporter, hotell mm. Och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Resenären är även skyldig att följa de anvisningar som lämnas av reseledaren eller av annan person som Idé Travel anlitar. Om resenären bryter mot detta, kan Idé Travel häva avtalet.. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon eller något som Idé Travel anlitar för att genomföra resan.

Färdhandlingarna

Resenären ansvarar för att kontrollera uppgifterna på bokningsbekräftelsen. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären ska skriftligen noteras på bokningsbekräftelsen för att vara gällande, och det ska klart framgå att det ej rör sig om önskemål utan om en garanterad prestation. Vid köp av endast inkvartering eller flygstol gäller inte resegarantilagen.

Force majeure

Idé Travel och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet om det efter att avtalet blivit bindande för parterna, skulle inträffa katastrof, krig, strejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt skulle påverka resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkten resan skall ske. För att utreda karaktären av allvarlighet skall svenska eller internationella sakkunniga rådfrågas. IDÉ Travel reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter rörande priser eller annan information gällande erbjudande. Idé Travel samarbetar med BE Resor AB som har ställt den lagstadgade Resegarantin till Kammarkollegiets förfogande.